Barion Pixel

Dolce Vita Nyereményjáték - Szabályzat 2021-07-23 10:52:29

Dolce Vita Nyereményjáték - Szabályzat

Dolce Vita Nyereményjáték - Szabályzat

2021. július 23.

Facebook „Open Teniszvölgy – Dolce Vita” nyereményjáték szabályzata

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója az Open Teniszvölgy Kft. (székhely: 2146 Mogyoród, Mandula utca 5.) (a továbbiakban: „Szervező”)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége: 2021.07.23. 12:00 órától 2021.07.30. 12:00-ig.

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást az Open Teniszvölgy Facebook oldalán (https://www.facebook.com/opentenisz) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.07.23-án közzétett poszt szövegének megfelelően hozzászólásban válaszoljon a posztban leírt kérdésre: kinek és mit készítenél a képen látható termékekből?

A nyeremény sorsolására 2021.07.30-án 16:00-kor kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://commentpicker.com/ oldalon, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki és 3 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékos nevét az Open Teniszvölgy Facebook oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének és lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását. Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre. A nyertes Játékos a nyereményét a Szervező székhelyén (2146 Mogyoród, Mandula u. 5.) veheti át, a Játékos jelentkezésétől számított 25 munkanapon belül.  

5. A nyeremény

A gourmania.hu webáruház által forgalmazott:

  • 1 db Olitalia iDedicati Extraszűz olivaolaj pizzához 500ml       
  • 1 db Olitalia Szőlőmagolaj 500ml  
  • 1 db Collitali Extraszűz bazsalikomos olivaolaj spray 100ml                  
  • 1 db Barilla Spaghetti n.5 500g
  • 1 db Intenso szemes kávé – Forte 500g                                                     
  • 6 db San Pellegrino Chino 330ml

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az Open Teniszvölgy weboldalán, a hírek között https://openteniszvolgy.hu/hirek

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: infó e-mail cím: info@openteniszvolgy.hu

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője és adatfeldolgozója a Szervező, a Open Teniszvölgy Kft. Elérhetősége: 2146 Mogyoród, Mandula utca 5.; e-mail: info@openteniszvolgy.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az Open Teniszvölgy weboldalán: a www.openteniszvolgy.hu weboldalon.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.openteniszvolgy.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2021. július 23.

Open Teniszvölgy Kft.

Szervező